Επικοινωνία    Αναζήτηση:

Δελτία Τύπου

Πρόσληψη 3 ατόμων στο Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής

Πρόσληψη 3 ατόμων στο Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής

Κόρινθος 8 Ιουλίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2019

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων»

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων,
που εδρεύει στην Κόρινθο του Ν. Κορινθίας,
και συγκεκριμένα τα εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων,
με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ:


ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ: ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΔΩ:

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΕΔΩ:

Back to Top